Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ

  • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ :

 

1-) 2547 SAYILI KANUN’UN 33.MD. UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ATANAN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ DE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPACAK OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN;

ÖYP kapsamında ataması yapılan Araştırma Görevlileri (Yabancı Dil Puanı 65 ve üzeri olan) atandıkları Bölüm/ABD .da lisansüstü eğitime başlayabilmeleri için; Personel Daire Başkanlığı’ndan alacakları Görev Belgesi ile ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Enstitü Müdürlüğü’nce kayıt işlemleri süreci tamamlanan ÖYP Araştırma Görevlisi, ilgili Enstitü Müdürlüğü’nden öğrenci belgesini alarak Koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

2-)2547 SAYILI KANUN’UN 33.MD. UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 35. MADDE UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER;

 

ÖYP Araştırma Görevlisi 35. madde ile görevlendirme talebinin (ÖYP Arş. Gör.’nin dilekçesi, geçerli yabancı dil belgesi ve güncel öğrenci belgesi ile birlikte) atamasının yapıldığı birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir.

 

İlgilinin talebi Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanır.

 

Personel Daire Başkanlığı’nca;

 

Uygun görülen bu karar ekleri ile birlikte (güncel öğrenci belgesi ve geçerli yabancı dil belgesi)  YÖK’e gönderilir.

 

YÖK kadro devri ile ilgili uygundur yazısının her iki Üniversiteye de gönderir.

 

Kadro devir cetveli ve sicil özetinin ÖYP Arş.Gör.’nin lisansüstü eğitim göreceği Üniversiteye gönderilir.

 

Taahhüt ve kefalet senedi hazırlanarak ÖYP Arş.Gör.’nin kadrosunun bulunduğu birime gönderilir.

 

Koordinatörlüğümüze bilgi yazısı gönderilir.

 

Diğer Üniversite atama işlemlerini yapar ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na gönderir.

 

ÖYP Arş.Gör.’nin bağlı olduğu birime (33. madde ile atandığı) atama işlemlerinin yapıldığının ve maaş nakil belgesi düzenlenmesinin bildirilir.

 

ÖYP Arş. Gör.’nin maaş nakil belgesi düzenlenir.

 

İlişik kesme belgesinin düzenlenmesi, SGK Hitap programından düşürülmesi,İlgilinin özlük dosyasının 35. madde ile görevlendirildiği diğer Üniversiteye gönderilir.

 

 

3-) 2547 SAYILI KANUNUN 33.MADDESİ UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEYE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ATANDIKTAN SONRA 2547 SAYILI KANUNUN 35.MADDESİ UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRECEK OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ATAMA İŞLEMLERİ

 

Lisansüstü eğitim verecek üniversitelere belirlenen başvuru tarihleri YÖK resmi web sayfası duyurularında ilan edilir.

 

Üniversitemizde lisansüstü eğitimi kazanan Araştırma Görevlisi gerekli belgeler ile birlikte Koordinatörlüğümüze ve aynı zamandan yerleştiği Enstitüye başvurur.

 

İlgili Enstitü tarafınca; adayın başvurduğu program şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi, şartları sağlayan adayların kayıtlarının yapılarak “Öğrenci Belgesi”nin Koordinatörlüğümüze iletilmek üzere ÖYP Arş. Gör.’ne verilmesi.

 

Başvuruda bulunan adayların beyanlarının ve atandığı alanla uyumlu tercihte bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi (uyumsuzluk durumunda adayın 33. Madde ile atanmış olduğu üniversiteden onay yazısının istenmesi ve Anabilim Dalı/Bölüm değişikliği işlemlerinin gerekliliğinin bildirilmesi),

Beyanlarının doğruluğu onaylanan adayların üst yazı ile Başvuru Durum Listesi ve adayların gerekli belgelerini (başvuru evraklarını ve lisansüstü programa kayıt olduğunu bildiren Öğrenci Belgesini) içeren dosyalarının, kadro tahsis işlemlerinin başlatılması için Personel Daire Başkanlığı’na iletilmesi.

 

Personel Daire Başkanlığı’nca;

 

Adayın, kadro devir işlemlerinin başlatılması (35.maddeye göre görevlendirme işlemlerinin başlatılması / bu ara dönem için de 39. Maddeye göre görevlendirme işlemlerinin yapılması) için, kayıt işlemlerinden sonra, 33. Madde ile Arş. Gör. olarak atanmış olduğu Üniversiteye yönlendirilir.

 

 

Tahsis İşlemlerinin başlatılması için ilgilinin (atanmış olduğu üniversitece)35.madde kapsamında kadro tahsis işlemlerini başlatmak üzere (Lisansüstü eğitim için kaydı yapılan ÖYP Araştırma Görevlisinin Üniversitemizden almış olduğu güncel Öğrenci Belgesi ve Kadro tahsis dilekçesi ek tutularak) Üniversite Yönetim Kurulu kararının YÖK’e gönderilmesi /bu süreçte adayın 39. Madde ile Üniversitemizde görevlendirilmesi yapılmasına ilişkin işlemlerÜniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesi.

 

YÖK onayından sonra tahsis İşlemlerinin başlatılması için(ilgilinin atanmış olduğu üniversitece) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na adayın sicil özetinin gönderilmesi.

 

35.Madde uyarınca görevlendirme talebinin YÖK Yürütme Kurulunda görüşülmesi ve uygun görülen 35.madde kadro tahsisi onay yazısının (YÖK Yürütme KurulKararı) ilgili üniversiteleregönderilmesi.(her iki üniversiteye)

 

YÖK kadro devir işlemleri ve adayların 33. madde ile atanmış oldukları üniversitelerinden (atanmış olduğu üniversiteden) gelen sicil özetlerinin takibinin yapılması,evrakları tam olan araştırma görevlilerinin atama işlemlerinin yapılarak üniversitelerine bildirilmesi.

 

İlgilinin atanmış olduğu Üniversite tarafından Maaş nakil belgesi ve özlük dosyasının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesi.

 

Maaş nakil belgesi gelen araştırma görevlilerinin Üniversitemizde görevine başlaması için,atama onayının ve YÖK yazısının bir örneğinin ilgilinin atandığı birime ve Koordinatörlüğümüzegönderilmesi.

 

Araştırma görevlilerinin göreve başlama yazılarının Koordinatörlüğümüze gönderilmesi.