Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

YURT DIŞI YABANCI DİL EĞİTİM SÜRECİ

  • YURTDIŞI YABANCI DİL EĞİTİMİ SÜRECİ :

 

Yabancı dil sınav sonucu 65 puan ve üzeri olan ÖYP Araştırma görevlileri, talepleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurt dışına gönderilebilir.

ÖYP araştırma görevlilerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi alabilmeleri için;

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmaları ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almış olmaları gereklidir.

Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek ÖYP araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, kadrosunun bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Başvurular Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda  değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunanlar Üniversite ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerekYÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Yabancı dil eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayamayan, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamayan, ÖYP’ye devam etmeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilir. Bu kişiler hakkında, imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır.